Hotline: 0908 514 100 (8h30 - 12h, 13h30 - 17h30h)
Thông báo của tôi

Điều khoản chung

1. CHỈ ĐỊNH / APPOINTMENT

1.1 Chỉ định: Công ty TNHH Peak Distribution (PD) chỉ định Đại lý làm đại lý ủy quyền các sản phẩm của thương hiệu Manduka, La Sportiva, Barebones, Morakniv tại Việt Nam.

Appointment: Peak Distribution Company Limited (PD) appoints the Reseller as an authorized reseller for products of Manduka, La Sportiva, Barebones, Morakniv brands in Vietnam.

1.2 Lãnh thổ: Đại lý có quyền bán sản phẩm của thương hiệu Manduka, La Sportiva, Barebones, Moraknivtại Việt Nam.

Territory: The Reseller shall have the right to sell products of brands Manduka, La Sportiva, Barebones, Morakniv within Vietnam.

 

2. ĐỘC QUYỀN VÀ HẠN CHẾ / EXCLUSIVITY AND RESTRICTIONS

2.1 Độc Quyền Phân Phối: PD được độc quyền phân phối nhãn hiệu Manduka, La Sportiva, Barebones, Morakniv tại Việt Nam. 

Exclusive Distribution Rights: PD has exclusive distribution rights for the Manduka, La Sportiva, Barebones, Morakniv brands in Vietnam.

2.2 Hạn Chế Mua Hàng: Đại lý đồng ý không mua sản phẩm Manduka, La Sportiva, Barebones, Morakniv từ bất kỳ đại lý/nhà phân phối nào khác, dù ở Việt Nam hay các quốc gia khác, do PD nắm độc quyền phân phối.

Purchasing Restrictions: The Reseller acknowledges and agrees not to purchase Manduka, La Sportiva, Barebones, Morakniv products from any other dealer, whether in Vietnam or other countries, as PD holds exclusive distribution rights.

 

3. ĐẶT HÀNG VÀ GIAO HÀNG / PURCHASE ORDERS AND DELIVERY

3.1 Đơn Đặt Hàng và các Phụ lục được ký bởi các bên, bổ sung tùy từng thời điểm là một phần không thể tách rời Hợp đồng này.

Purchase Orders and its Annexs were signed by both Parties in its update version as amended from time to time, shall be an integral part of this Contract.

3.2 Mỗi Đơn Đặt Hàng bao gồm chi tiết về hàng hoá như mã hàng, tên gọi, màu sắc, giá sản phẩm do Đại lý gửi cho PD; phải được gửi và xác nhận bằng văn bản hoặc fax hoặc email.

Each Purchase Order which content the Product code, product name, colour code, product pricing sent by The Reseller to PD must be sent and confirm by document or fax or email

3.3 Sản Phẩm được giao theo đúng Đơn Đặt Hàng và đến địa điểm kinh doanh của Đại lý như quy định trong Đơn Đặt Hàng hoặc một địa điểm khác như được Đại lý đồng ý.

The Goods shall be delivered in accordance with the Purchase Order to The Reseller's place of business specified.

3.4 Khi giao Sản Phẩm, Người Đại Diện của Các Bên sẽ ký "Phiếu xuất kho và Giao hàng" trong đó phải phản ánh các điều khoản như được nêu trong Đơn Đặt Hàng và PD có trách nhiệm xuất hóa đơn giá trị gia tăng cho Đại lý.

When delivering Goods, the Representative of the Parties will sign to Minutes of Delivery which reflects the terms as stated in the Purchase Order and PD must provide a VAT invoice for The Reseller.

3.5 Phí giao hàng: phí giao hàng được áp dụng theo biểu phí đính kèm và thanh toán bởi Đại lý, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

Delivery fee: The delivery fee is applied according to the attached fee and paid by the Buyer, unless otherwise agreed.

 

4. GIÁ VÀ THANH TOÁN / PRICING AND PAYMENT

Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ qua email: Sales@peakdistribution.vn 

For further information, please contact us by email: Sales@peakdistribution.vn 

 

5. BẢO HÀNH / WARRANTY

Chính sách đổi hàng/hoàn tiền: Click vào đây

Exchange/Refund Policy: Click here

 

6. TIẾP THỊ VÀ TÀI TRỢ / MARKETING AND SPONSORSHIP

Ý tưởng tiếp thị và tài trợ: Đại lý có thể gửi ý tưởng tiếp thị và tài trợ choPD. PD sẽ đánh giá và phê duyệt những ý tưởng này dựa trên tiềm năng của chúng đối với việc xây dựng thương hiệu, tăng trưởng doanh số bán hàng và ngân sách tiếp thị sẵn có.

Marketing and Sponsorship Ideas: The Reseller may submit marketing and sponsorship ideas to PD. PD will evaluate and approve these ideas based on their potential for branding, sales growth, and the availability of the marketing budget.

 

7.  ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG / QUALITY ASSURANCE

Chất lượng sản phẩm: PD đảm bảo rằng các sản phẩm tuân thủ tất cả các yêu cầu đăng ký, chứng nhận, sự cho phép, giấy phép hoặc các yêu cầu pháp lý khác.

Product Quality: PD ensures that the products comply with all registration, certification, permission, license, or other legal requirements.

 

8. TUÂN THỦ / COMPLIANCE

8.1 Cấm hối lộ: Đại lý bị cấm đưa hối lộ, bao gồm cái gọi là thanh toán "lại quả" hoặc "bôi trơn", cho bất kỳ bên nào liên quan đến Hợp đồng/Chính sách chung này. Đại lý đồng ý thông báo ngay cho Nhà phân phối về mọi hành vi không tuân thủ quy định này.

Prohibition of Bribes: The Reseller is prohibited from paying bribes, including so-called "facilitation" or "grease" payments, to any parties in connection with this Agreement/General Policy. The Reseller agrees to promptly notify PD of any non-compliance with this provision.

8.2 Bảo mật giá: Đại lý được yêu cầu giữ bí mật về giá bán buôn hoặc các chương trình khuyến mãi độc quyền do  PD cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý bằng văn bản của PD.

Price Confidentiality: The Reseller is required to keep the confidentiality of wholesale prices or exclusive promotions offered by PD to any third party without PD's written consent.

 

9. PREORDERS / ĐƠN ĐẶT HÀNG SỚM

Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ qua email: Sales@peakdistribution.vn 

For further information, please contact us by email: Sales@peakdistribution.vn 

 

10. BẢN QUYỀN VÀ TRƯNG BÀY SẢN PHẨM/ COPYRIGHT AND PRODUCT DISPLAY

10.1 Bản quyền hình ảnh: Đai lý thừa nhận rằng mọi hình ảnh do PD cung cấp cho mục đích quảng cáo đều được bảo vệ bởi bản quyền. Đại lý sẽ chỉ sử dụng những hình ảnh này cho mục đích tiếp thị và bán hàng liên quan đến các sản phẩm của thương hiệu PD phân phối.

Copyright of Images: The Reseller acknowledges that any images supplied by PD for promotional purposes are protected by copyright. The Reseller shall use these images solely for marketing and sales purposes related to the brand products distributed by PD.

10.2 Trưng bày Sản phẩm: Đại lý đồng ý trưng bày các sản phẩm một cách gọn gàng và đẹp mắt cả trực tuyến và tại cửa hàng. Đại lý phải nỗ lực tuân theo các hướng dẫn của thương hiệu về cách trình bày sản phẩm.

Product Display: The Reseller agrees to display the products in a neat and aesthetically pleasing manner both online and offline. The Reseller shall try to follow the brand guidelines for the presentation of the products.

10.3 Vật phẩm tại điểm bán hàng (POS): PD có thể cung cấp cho Đại lý các vật phẩm và hàng hóa tại điểm bán hàng để nâng cao sức hấp dẫn của thương hiệu. Đại lý sẽ cố gắng chấp nhận các đề xuất hiển thị từ PD để duy trì hình ảnh thương hiệu nhất quán.

Point of Sale (POS) Items: PD may provide the Reseller with point-of-sale items and merchandise to enhance the brand's attractiveness. The Reseller shall try to accept the display suggestions from PD to maintain a consistent brand image.

10.4 Danh tiếng thương hiệu: Người bán lại thừa nhận rằng điều cần thiết là không được cố ý làm tổn hại danh tiếng của thương hiệu PD phân phối, cho dù trong tương tác với khách hàng hay ở nơi công cộng.

Brand Reputation: The Reseller acknowledges that it is essential not to intentionally damage the reputation of the brands PD distributes, whether in interactions with customers or in public.

 

11. TÍNH BẢO MẬT / CONFIDENTIALITY

Ngoại trừ các quyền cụ thể được cấp bởi Thỏa thuận này, không bên nào được sử dụng hoặc tiết lộ bất kỳ Thông tin mật nào của bên kia mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của bên kia.

Except for the specific rights granted by this Agreement, neither party shall use or disclose any of the other's Confidential Information without the other's prior written consent.

 

12. TRƯỜNG HỢP BẤT KHẢ KHÁNG / FORCE MAJEURE

Không bên nào phải chịu trách nhiệm về sự chậm trễ hoặc không thực hiện thỏa thuận trong phạm vi mà sự chậm trễ hoặc không thực hiện đó là do các điều kiện nằm ngoài tầm kiểm soát của bên đó gây ra.

Neither party shall be held responsible for a delay or failure in the performance of the agreement to the extent that such delay or failure is caused by conditions beyond its control.

 

13. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ/ LIMITATION OF LIABILITY

Theo quy định về bồi thường tại khoản 15 và quy định về vi phạm và hậu quả tại khoản 16, không bên nào phải chịu trách nhiệm về các thiệt hại gián tiếp, đặc biệt, ngẫu nhiên, trừng phạt hoặc do hậu quả.

Subject to the indemnification provision in clause 15 and the breach and consequences provision in clause 16, neither party will be liable for indirect, special, incidental, punitive, or consequential damages.

 

14. BỒI THƯỜNG / INDEMNIFICATION

Mỗi bên đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ cho bên kia không bị tổn hại trước bất kỳ và tất cả các khiếu nại, thiệt hại, tổn thất và chi phí dưới bất kỳ hình thức nào.

Each party agrees to indemnify, defend, and hold harmless the other party from and against any and all claims, damages, losses, and expenses of any kind.

 

15. VI PHẠM VÀ HẬU QUẢ / BREACH AND CONSEQUENCES

16.1 Mua hoặc Bán trái phép: Người bán lại thừa nhận rằng việc mua sản phẩm Manduka, La Sportiva, Barebones, Morakniv  từ người bán trái phép hoặc bán sản phẩm với giá thấp hơn MSRP hoặc RRP (tùy theo chính sách từng thương hiệu) được cung cấp là vi phạm Thỏa thuận này.

Unauthorized Purchase or Sale: The Reseller acknowledges that purchasing Manduka, La Sportiva, Barebones, Morakniv products from unauthorized sellers or selling the products at a price below the supplied MSRP or RRP (depending on brand policy) is a breach of this Agreement.

16.2 Khắc phục: Trong trường hợp Đại lý bị phát hiện vi phạm điều khoản 16.1, Người bán lại sẽ nhanh chóng khắc phục vi phạm đó.

Rectification: In the event the Reseller is found to be in breach of clause 16.1, the Reseller shall promptly rectify such breach.

 

16. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP/ DISPUTE RESOLUTION

Trong trường hợp có tranh chấp, các bên đồng ý cố gắng giải quyết tranh chấp bằng thương lượng. Nếu tranh chấp không được giải quyết thông qua thương lượng, tranh chấp sẽ được giải quyết bằng trọng tài ràng buộc.

In the event of a dispute, the parties agree to attempt to resolve the dispute by negotiation. If the dispute is not resolved through negotiation, the dispute will be resolved by binding arbitration.